Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


ΔΥΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ


ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Δύο ταλαντώσεις πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις:
x1= Α ημ10πt και x2 = Α∙ημ2πf2t (S.Ι.)
Το αποτέλεσμα της σύνθεσης παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα.
Ζητούνται:
Α) Ποια τα πλάτη των δύο ταλαντώσεων;
Β) Πόση είναι η περίοδος του διακροτήματος;
Γ) Η συχνότητα της δεύτερης ταλάντωσης.
Δ) Οι διαφορές φάσης μεταξύ των δύο ταλαντώσεων τις χρονικές στιγμές t1=1,25s και t2=2,5s

Η απάντηση εδώ .

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Μεταβολές αερίων και 1ος Θερμοδυναμικός νόμος. Φ.Ε.

Ένα αέριο υπόκειται στις μεταβολές που παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα, στις οποίες περιλαμβάνονται δυο αδιαβατικές και δυο ισόθερμες.
1) Ποιες μεταβολές είναι οι αδιαβατικές; ………………… Το παραπάνω σχήμα δείχνει μια κυκλική μεταβολή; Ναι , Όχι.
2) Να συμπληρώσετε τα παρακάτω τετράγωνα, θέτοντας το πρόσημο (+) ή το (-) ή το μηδέν (0) ανάλογα με το τι συμβαίνει στις παρακάτω μεταβολές.
Μεταβολή
ΔV
Δp
ΔΤ
W
ΔU
Q
ΑΒ


ΑΓ


ΓΔ


ΔΕ


ΕΖ


ΖΗ


ΗΒ


Με βάση….
Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις και στο σχήμα φαίνονται οι επιμέρους απομακρύνσεις σε συνάρτηση με το χρόνο. Πάνω στο ίδιο διάγραμμα να σχεδιάστε τη συνολική απομάκρυνση σε συνάρτηση με το χρόνο.
Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

ΑΣΚΗΣΗ 2

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από αριστερά προς τα δεξιά διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα. Στο διάγραμμα δίνεται ένα στιγμιότυπο του κύματος που ελήφθη για t=0.

Τη στιγμή αυτή το σημείο Ο, στη θέση x=0 έχει μηδενική ταχύτητα και παρατηρούμε ότι θα ξαναέχει ταχύτητα μηδέν αφού μετακινηθεί κατά d=4cm σε χρόνο 0,4s.
i) Να βρεθεί η εξίσωση του κύματος.
ii) Να γίνει το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t1=1,2s.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

ΑΣΚΗΣΗ 1

Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται με ταχύτητα 2m/s, κατά μήκος του άξονα x από αριστερά προς τα δεξιά και για t=0 φτάνει σε ένα σημείο Ρ στη θέση x1= 4/3 m. Το σημείο Ρ αρχίζει την ταλάντωσή του από τη θέση ισορροπίας και κινείται προς την θετική κατεύθυνση με συχνότητα 1Ηz και πλάτος A=0,2m.
i) Να βρεθεί την εξίσωση του κύματος.
ii) Να σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t1= 5/6s.
iii) Να βρείτε τη θέση ενός σημείου Σ το οποίο τη στιγμή t1 έχει φάση 8π.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

Μια κυματομορφή διαδίδεται προς τα δεξιά κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και στο σχήμα δίνεται η μορφή του μέσου κάποια στιγμή t0.

Τη στιγμή αυτή το σημείο Β έχει ταχύτητα μέτρου π (m/s), ενώ το σημείο Γ, το οποίο απέχει οριζόντια απόσταση από το Β d=0,4m, δεν έχει ταχύτητα έχοντας κατακόρυφη εκτροπή 0,2m.
i) Να σχεδιάστε τη μορφή του μέσου τη στιγμή t0+0,4s.
ii) Να υπολογίστε τις ταχύτητες ταλάντωσης των σημείων Κ και Γ τη στιγμή αυτή.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

Ένα κύμα διαδίδεται προς τα δεξιά κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου με ταχύτητα 2m/s και συχνότητα 1Ηz. Το πλάτος ταλάντωσης κάθε σημείου είναι Α=0,1m Να βρεθεί η εξίσωση του κύματος αν η πηγή του κύματος που είναι στη θέση x=0:
i) Για t=0 περνά από τη θέση ισορροπίας της με θετική ταχύτητα.
ii) Για t=0 βρίσκεται στην ακραία θέση της με θετική απομάκρυνση, για πρώτη φορά.
iii) Για t=0 ξεκινά την ταλάντωσή της με ταχύτητα ταλάντωσης υ= -ωΑ.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε ΕΔΩ .

ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δύο σύγχρονες πηγές Ο1 και Ο2 απέχουν μεταξύ τους 1m και δημιουργούν στην επιφάνεια ενός υγρού εγκάρσια κύματα τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα u=5m/s. Oι δύο πηγές των κυμάτων την χρονική στιγμή t=0 αρχίζουν να εκτελούν κατακόρυφες ταλαντώσεις με εξισώσεις:
y1=y2=0,3ημ50πt (S.I.).
Δύο σημεία Α και Β βρίσκονται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα Ο1Ο2 και απέχουν 0,45m και 0,65m από την πηγή Ο1 αντίστοιχα.
Να βρεθούν :
Α) Οι εξισώσεις απομάκρυνσης και ταχύτητας ταλάντωσης σε συνάρτηση με τον χρόνο για τα σημεία Α και Β.
Β) Πόσο απέχουν τα σημεία μεταξύ τους τις χρονικές στιγμές:
i)t1= 0,08s ii)t2=0,1s iii)t3=0,2s.
Γ) Πόσα σημεία στο ευθύγραμμο τμήμα AB ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος μετά την έναρξη της συμβολής και στα δύο σημεία;

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΔΟΥΡΕΣ

Δύο σημαδούρες Α και Β απέχουν μεταξύ τους απόσταση ΑΒ=13,5m και η ευθεία γραμμή που διέρχεται από αυτές είναι κάθετη στην ακτογραμμή. Πλοίο που κινείται παράλληλα στην ακτογραμμή, μακριά από τις σημαδούρες δημιουργεί κύμα, με φορά διάδοσης από το Α προς το Β, το οποίο θεωρούμε εγκάρσιο αρμονικό. Το κύμα διαδίδεται προς την ακτή. Εξ αιτίας του κύματος η κάθε σημαδούρα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας της 30 φορές το λεπτό. Ο χρόνος που απαιτείται, για να φτάσει ένα «όρος» του κύματος από τη σημαδούρα Α στη Β, είναι 9s.H μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης της κάθε σημαδούρας είναι π/5 m/s. Θεωρούμε ως αρχή μέτρησης των αποστάσεων τη σημαδούρα Α και ως αρχή μέτρησης των χρόνων τη στιγμή που η σημαδούρα Α βρίσκεται στη θέση ισορροπίας και κινείται προς τα θετικά.
Α) Να υπολογιστεί το μήκος κύματος.
Β) Πόσο απέχει η σημαδούρα Α από την ακτή, αν αυτή βρίσκεται για 21η φορά στην ανώτερη θέση της ταλάντωσής της, όταν το κύμα φτάνει στην ακτή.
Γ) Να γραφεί η εξίσωση ταλάντωσης της σημαδούρας Β, καθώς το κύμα διαδίδεται από τη σημαδούρα Α προς τη Β.
Δ) Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης της σημαδούρας Β κάποια χρονική στιγμή που σημαδούρα Α βρίσκεται στο ανώτερο σημείο της ταλάντωσής της.
Ε) Ένας νεαρός θέλοντας να παίξει με το κύμα ξεκινάει από τη ακτή με φορά προς τις δύο σημαδούρες και πάνω στην ευθεία που ενώνει τις σημαδούρες . Ο νεαρός κάθεται πάνω σε κάθισμα που στηρίζεται σε ιδανικό ελατήριο σταθερά Κ=400π2Ν/m έχοντας αυτός μάζα Μ1=60Kg ενώ το κάθισμα της βάρκας έχει μάζα Μ2=40Kg.Τι ταχύτητα πρέπει να έχει η βάρκα του για να απολαύσει «μέγιστα» την διαδρομή;(Το στομάχι του νεαρού είναι σε άριστη κατάσταση).Η εξαναγκασμένη ταλάντωση που θα εκτελέσει ο νεαρός να θεωρηθεί χωρίς απόσβεση.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ

Δίνεται το στιγμιότυπο (α) του παρακάτω σχήματος κάποια χρονική στιγμή t0, για ένα κύμα που διαδίδεται προς τα δεξιά, χωρίς αρχική φάση, ξεκινώντας από την πηγή που θεωρούμε ότι βρίσκεται στη θέση x=0.


i) Ποια η φάση του σημείου Δ;
ii) Για πόσο χρόνο ταλαντώνεται το σημείο Β;
iii) Πόσες ταλαντώσεις έχει εκτελέσει η πηγή του κύματος;
iv) Αναφερόμενοι στο (β) σχήμα που το κύμα διαδίδεται επίσης προς τα δεξιά ξεκινώντας επίσης από τη θέση x=0:
α) Ποιες οι φάσεις των σημείων Γ και Ε;
β) Ποια η αρχική φάση της πηγής;
Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΥΜΑ - ΔΕΣΜΟΙ - ΚΟΙΛΙΕΣ

Ένα κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός ελαστικού μέσου, προς τα δεξιά (θετική φορά) με εξίσωση:
y=0,2 ημ2π(5t-10x) (S.Ι)
  1. Να γράψετε την εξίσωση ενός άλλου κύματος το οποίο διαδίδεται κατά μήκος του ελαστικού μέσου και συμβάλλοντας με το πρώτο δημιουργεί στάσιμο, με κοιλία στη θέση x=0. Ποια η εξίσωση του προκύπτοντος στάσιμου, θεωρώντας ως t=0 τη στιγμή που τα κύματα συμβάλλουν στο Ο (x=0).
  2. Να εξετάσετε αν τα σημεία Κ, με xΚ=0,125m και Η με xΗ=0,35m είναι δεσμοί ή κοιλίες του στάσιμου.
  3. Να βρείτε πόσες κοιλίες και πόσοι δεσμοί του στάσιμου βρίσκονται μεταξύ των σημείων Κ, Η.
  4. Δύο σημεία Ζ, Μ του μέσου βρίσκονται στις θέσεις xΖ=0,21m και xΜ=0,33m. Να βρείτε πόσοι δεσμοί του στάσιμου βρίσκονται μεταξύ των σημείων Ζ, Μ και στη συνέχεια να υπολογίσετε την απομάκρυνση και την ταχύτητα του σημείου Μ, τη χρονική στιγμή που το Ζ διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με θετική ταχύτητα.
Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΥΜΑ ΣΕ ΧΟΡΔΗ

Τεντωμένη χορδή από καουτσούκ έχει μήκος l και τα δύο άκρα της Α και Β στερεωμένα σε ακλόνητα σημεία, ενώ η χορδή διατηρείται οριζόντια. Στο μέσο της χορδής Ο προκαλούμε απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση y=0,05ημ20πt (S.I.). Τα παραγόμενα κύματα έχουν ταχύτητα διάδοσης στη χορδή υ=4m/s. Όταν αποκατασταθεί μόνιμο φαινόμενο στην χορδή, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν 4 σημεία που παραμένουν ακίνητα, εκτός των Α και Β.

  1. Να βρείτε το μήκος της χορδής.
  2. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος, αν τη χρονική στιγμή t=0 για το σημείο του μέσου της χορδής, το οποίο θεωρούμε ως αρχή του άξονα x'x, είναι y=0 και V>0.
  3. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος την χρονική στιγμή t=1/40s.
  4. Αν το μέσον Ο της χορδής τεθεί σε ταλάντωση με εξίσωση y=0,05ημ22πt (S.I.) θα δημιουργηθεί πάνω στη χορδή στάσιμο κύμα;
  5. Αν το μέσον Ο της χορδής τεθεί σε ταλάντωση με εξίσωση y=0,05ημ32πt (S.I.) ποιο το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας του σημείου Ο;
Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Δίνεται το κύκλωμα, όπου το αμπερόμετρο δείχνει σταθερή ένδειξη Ι=2Α, ενώ ο αντιστάτης έχει αντίσταση R=5Ω. Σε μια στιγμή την οποία θεωρούμε t=0, ανοίγουμε το διακόπτη δ. Το πηνίο είναι ιδανικό.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας
i) Αμέσως μετά (χρονική στιγμή t=0+):
α) Ο πυκνωτής εκφορτίζεται.
β) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο θα αυξηθεί (κατά απόλυτο τιμή).
γ) Ο πυκνωτής δίνει ενέργεια στο κύκλωμα με ρυθμό 20J/s.
ii) Τη χρονική στιγμή t1=Τ όπου Τ η περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης, πάνω στον αντιστάτη παράγεται θερμότητα με ρυθμό μικρότερο από 20J/s.
Δίνεται ότι οι τιμές της χωρητικότητας του πυκνωτή και της αυτεπαγωγής του πηνίου είναι τέτοιες, που στο κύκλωμα μετά το άνοιγμα του διακόπτη, να πραγματοποιούνται φθίνουσες ηλεκτρικές ταλαντώσεις.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

ΑΣΚΗΣΗ 2

Το σώμα Σ1 έχει μάζα m και μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές στο οριζόντιο επίπεδο. Η οδοντωτή ράβδος Ρ είναι αβαρής, οριζόντια, στην προέκταση του άξονα του ελατηρίου (που διέρχεται και από το κέντρο μάζας του Σ1) και όλες οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω της είναι οριζόντιες. Ο οδοντωτός τροχός Σ2 έχει κι αυτός μάζα m και μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από τον στερεωμένο άξονά του Ο, ως προς τον οποίο έχει ροπή αδράνειας Ι = ½∙mr².

Αν εκτρέψουμε το Σ1 οριζόντια από τη θέση ισορροπίας του κατά προς τα δεξιά και τη στιγμή t = 0 το αφήσουμε ελεύθερο, αρχίζει να εκτελεί ταλάντωση με τη βοήθεια του ελατηρίου, συμπαρασύροντας και τον τροχό σε στροφική ταλάντωση.
1. Να δείξετε ότι η απομάκρυνση του Σ1 είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου. Συμπίπτει η σταθερά επαναφοράς D με τη σταθερά k του ελατηρίου;
2. Πόση είναι η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου και πόση η ολική ενέργεια της ταλάντωσης του Σ1;

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

ΑΣΚΗΣΗ 1

1. Το ιδανικό ελατήριο του 1ου σχήματος έχει σταθερά k=300N/m, είναι στερεωμένο στο ένα του άκρο, και στο άλλο έχει δεμένο σώμα Σ1, μάζας m1=2kg. Το Σ1 είναι συγκολλημένο στο σημείο Λ με σώμα Σ2, μάζας m2=1kg και το σύστημα ισορροπεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Διεγείρουμε κατάλληλα το σύστημα ώστε να εκτελέσει ΑΑΤ με εξίσωση x=Aημωt. Αν Α=0,2m να υπολογίσετε:
(α) Τη μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου και την ολική ενέργεια της ΑΑΤ.
(β) Τους συντελεστές αναλογίας D1 και D2 μεταξύ συνισταμένης δύναμης και απομάκρυνσης για τις ΓΑΤ των σωμάτων Σ1 και Σ2, καθώς και τη σχέση τους με τη σταθερά k του ελατηρίου.
2. Στο 2ο σχήμα αντικαθιστάμε το αρχικό ελατήριο με δύο ιδανικά ελατήρια ίδιου φυσικού μήκους, με σταθερές k1=200N/m και k2=100N/m και ξαναθέτουμε το σύστημα σε ΑΑΤ με εξίσωση x=Aημωt. Να υπολογίσετε πάλι τη μέγιστη δυναμική ενέργεια του καθενός από τα δύο ελατήρια και την ολική ενέργεια της ΑΑΤ.
3. Τέλος, στο 3ο σχήμα έχουμε αλλάξει τη θέση του 2ου ελατηρίου, στερεώνοντάς το στο σώμα Σ2, έτσι ώστε στη θέση ισορροπίας τα δύο ελατήρια να έχουν πάλι το φυσικό τους μήκος. Θέτουμε ξανά το σύστημα σε ΑΑΤ με εξίσωση x=Aημωt.
(α) Να υπολογίσετε πάλι τη μέγιστη δυναμική ενέργεια του καθενός από τα δύο ελατήρια και την ολική ενέργεια της ΑΑΤ.
(β) Να υπολογίσετε, σε τυχαία απομάκρυνση, τη δύναμη που ασκεί το ένα σώμα στο άλλο στο σημείο συγκόλλησης. Τι θα γίνει αν, καθώς το σύστημα εκτελεί την ΑΑΤ, ρίξουμε λίγο διαλυτικό στην κόλλα;

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

1) Εξεταστέα Ύλη πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2010-2011
2) Δείτε την ύλη και τις οδηγίες για όλα τα μαθήματα Λυκείου.
3) Mαθήματα Γυμνασίου
Αλλά και:
Φυσική-Χημεία Α΄Λυκείου
Φυσική-Χημεία-Βιολογία Β Λυκείου.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΔΙΟ - ΕΡΓΟ - ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πατήστε εδώ .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Πατήστε εδώ .

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Πατήστε εδώ για να δείτε το φύλλο εργασίας .

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ

Για να δείτε την παρουσίαση πατήστε εδώ .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

Για να δείτε το πλήρες αρχείο θεωρίας και μεθοδολογίας ασκήσεων πάνω στα κύματα πατήστε εδώ .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Για να δείτε το πλήρες αρχείο θεωρίας πατήστε εδώ .

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

ΦΤΙΑΧΝΩ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΛΕΜΟΝΙΑ

Για να δείτε τις οδηγίες της κατασκευής πατήστε εδώ .

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

Για να δείτε τις ασκήσεις πατήστε εδώ .

9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Για να δείτε τις ασκήσεις πατήστε εδώ .

20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για να απαντήσετε τις ερωτήσεις πατήστε εδώ .

20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

Για να δείτε τις ερωτήσεις πατήστε εδώ .

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

Εγκάρσιο και διάμηκες κύμα

Ανάκλαση εγκάρσιου κύματος σε σταθερό ή κινητό άκρο και δημιουργία στάσιμου κύματος

Συμβολή δύο κυμάτων

Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Φθίνουσα Ταλάντωση

Σύνθεση Ταλαντώσεων

Διακροτήματα με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διακρότημα


ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ

Δείτε το παρακάτω πείραμα από εδώ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ ή μπορείτε και να το κατεβάσετε σε Word.

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Η τάση της πηγής στο αριστερό κύκλωμα (Δ) δίνεται από την εξίσωση:
V=20∙ημ(5.000t+φο) (S.Ι.),
ενώ στο δεξιό κύκλωμα (Σ), το πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=2mΗ και ο μεταβλητός πυκνωτής έχει αρχικά χωρητικότητα C1=5μF.
Το φορτίο του οπλισμού Α του πυκνωτή δίνεται από την εξίσωση q= 2∙10-6∙ημωt (S.Ι.).
i) Να βρεθεί η κυκλική ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος (Σ).
ii) Πόσο είναι το φορτίο του οπλισμού Α του πυκνωτή τη χρονική στιγμή t1=π∙10-4s;
iii) Ποια είναι η εξίσωση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα (Σ).
iv) Να υπολογιστούν οι μέγιστες τιμές της ενέργειας του πυκνωτή και του πηνίου.
v) Αν αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή στην τιμή C2=6μF, η ένδειξη του αμπερομέτρου:
α) θα αυξηθεί, β) θα παραμείνει σταθερή γ) θα μειωθεί.
vi) Ποια τιμή πρέπει να πάρει η χωρητικότητα του πυκνωτή, ώστε το αμπερόμετρο να δείξει μέγιστη ένδειξη; Για την παραπάνω τιμή της χωρητικότητας, τι θα συμβεί με την ένδειξη του αμπερομέτρου, αν μειώσουμε την αντίσταση του αντιστάτη;
Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ . ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Για να δείτε την αντίστοιχη ενότητα από το υπουργείο πατήστε εδώ .

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ . ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

Για να δείτε την αντίστοιχη ενότητα από το υπουργείο πατήστε εδώ .

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 - Ισοκράτους, "Αρχίδαμος" 49-51

Για να δείτε το 1ο κείμενο από το Υπουργείο πατήστε εδώ .

ΠΛΑΤΩΝ - ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ . ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Για να δείτε την αντίστοιχη ενότητα από το υπουργείο πατήστε εδώ .

ΠΛΑΤΩΝ - ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ . ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Για να δείτε την αντίστοιχη ενότητα από τα ψηφιακά βοηθήματα του υπουργείου πατήστε εδώ .

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ . ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Για να δείτε το ψηφιακό βοήθημα του υπουργείου πάνω στην ενότητα 1 των μιγαδικών αριθμών πατήστε εδώ .

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ - ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ( ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Για να δείτε τις αντίστοιχες ενότητες με αρκετές ερωτήσεις ασκήσεις και βιντεομαθήματα από το υπουργείο πατήστε εδώ .

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Για να δείτε το αντίστοιχο κομμάτι από τα βοηθήματα του Υπουργείου πατήστε εδώ .

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας πατήστε εδώ .

ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Προσπέραση αυτοκινήτων.


Ένα αυτοκίνητο Α κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα υ1=22m/s. Σε μια στιγμή ο οδηγός του, βλέπει ένα άλλο αυτοκίνητο μπροστά του, που απέχει d=112m, να ξεκινά και να κινείται με σταθερή επιτάχυνση α2=2m/s2 προς την ίδια κατεύθυνση.
Ορίστε έναν άξονα x θέτοντας x=0 τη θέση του Α αυτοκινήτου, τη στιγμή που ξεκινά το Β αυτοκίνητο, για την οποία δεχθείτε ότι t=0.
i) Με βάση αυτό το σύστημα αναφοράς, ποιες είναι οι θέσεις των δύο αυτοκινήτων για t=0;
ii) Να γράψετε την εξίσωση της κίνησης για κάθε αυτοκίνητο.
iii) Ποια η απόσταση των δύο αυτοκινήτων τη χρονική στιγμή t΄=4s;
iv) Ποια χρονική στιγμή το Α αυτοκίνητο προσπερνά το Β και ποια το Β προσπερνά το Α;
v) Σε ποιες θέσεις βρίσκονται τα δύο αυτοκίνητα τις παραπάνω στιγμές;
vi) Να κάνετε τα διαγράμματα της θέσης κάθε αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο στους ίδιους άξονες.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για να δείτε το φύλλο εργασίας πατήστε εδώ .

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

ΑΕΡΙΑ . ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Δίνονται οι μεταβολές ΑΒ και ΒΓ ενός ιδανικού αερίου.

i) Πώς ονομάζονται οι μεταβολές αυτές.
ii) Αν VΑ=10L, να υπολογίσετε τη θερμοκρασία και τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ.
iii) Να παραστήσετε τις μεταβολές σε άξονες p-V και V-Τ.
iv) Αν η ενεργός ταχύτητα των μορίων στην κατάσταση Α είναι 1200m/s, να υπολογίσετε την ενεργό ταχύτητα για την κατάσταση Γ.

Για να δείτε όλο το διαγώνισμα πατήστε εδώ .

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ

Αέρια. Το πρώτο διαγώνισμα της χρονιάς.

1) Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
i) Σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου η παράσταση pV/Τ παραμένει σταθερή.
ii) Η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνο στα μονοατομικά αέρια
iii) Η θερμοκρασία ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του.
iv) Η πίεση ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση ταχύτητα των μορίων του.
v) Η πίεση που ασκεί ένα αέριο σε δοχείο, είναι ανάλογη με την πυκνότητα του αερίου.
vi) Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ιδανικού αερίου εξαρτάται μόνο από την αρχική και τελική κατάσταση.


Για να δείτε όλο το τεστ πατήστε εδώ .