Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ

Ταλάντωση ενός συστήματος σωμάτων.

Ένα σώμα Σ ηρεμεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, όπως στο σχήμα. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα και για t=0 το αφήνουμε να ταλαντωθεί (με σταθερά επαναφοράς D=k). Τη χρονική στιγμή t1 πάνω στο σώμα αφήνουμε ένα δεύτερο σώμα Γ μάζας 2kg, οπότε η ταλάντωση συνεχίζεται με το σύστημα των σωμάτων. Στο διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης από την αρχική θέση ισορροπίας (y=0)του σώματος Σ, σε συνάρτηση με το χρόνο.
Δίνεται ότι t2=t1+ 1s, π2≈10 και g=10m/s2.
Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις.
i) Η ενέργεια ταλάντωσης του συστήματος είναι τετραπλάσια της αρχικής ενέργειας ταλάντωσης του σώματος Σ.
ii) Η δύναμη Ν (δύναμη στήριξης) που δέχεται το σώμα Γ από το σώμα Σ τη χρονική στιγμή t2 έχει φορά προς τα πάνω και μέτρο 28Ν.
iii) Η δύναμη που ασκεί το σώμα Γ στο σώμα Σ τη στιγμή t3 έχει φορά προς τα κάτω και μέτρο 16Ν.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .