Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Μεταβολές αερίων και 1ος Θερμοδυναμικός νόμος. Φ.Ε.

Ένα αέριο υπόκειται στις μεταβολές που παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα, στις οποίες περιλαμβάνονται δυο αδιαβατικές και δυο ισόθερμες.
1) Ποιες μεταβολές είναι οι αδιαβατικές; ………………… Το παραπάνω σχήμα δείχνει μια κυκλική μεταβολή; Ναι , Όχι.
2) Να συμπληρώσετε τα παρακάτω τετράγωνα, θέτοντας το πρόσημο (+) ή το (-) ή το μηδέν (0) ανάλογα με το τι συμβαίνει στις παρακάτω μεταβολές.
Μεταβολή
ΔV
Δp
ΔΤ
W
ΔU
Q
ΑΒ


ΑΓ


ΓΔ


ΔΕ


ΕΖ


ΖΗ


ΗΒ


Με βάση….
Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.