Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

1ος Θερμοδυναμικός νόμος σε μεταβολές αερίων.


Ένα αέριο εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου ΡΑ=4.105 N/m2, VΑ=20L και VΒ=40L.
Αν κατά την μεταβολή ΑΒ το αέριο προσλαμβάνει θερμότητα 15.000J, ενώ κατά την με ταβολή ΒΓ αποβάλλει θερμότητα 7.000J, να βρεθούν το έργο, η μεταβολή της εσωτερι κής ενέργειας και η θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον στη μεταβολή ΓΑ.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .