Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

ΕΝΤΑΣΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΔΙΟ

Ενταση - Δυναμικό σύνθετου ηλεκτρικού πεδίου


Στις κορυφές Α, Β και Γ τριγώνου ΑΒΓ πλευράς ΒΓ = 0,2m, συγκρατούνται ακίνητα τα σημειακά φορτία qΑ = -6 μC και qΒ = qΓ = q = -2 μC .

Να υπολογίσετε:

α) Την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου των τριών φορτίων, στο μέσο M της πλευράς ΒΓ, αν ΑΜ = 0,1m.

β) Το συνολικό δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου των τριών φορτίων, στο μέσο M της πλευράς ΒΓ.

γ) Το έργο της δύναμης του πεδίου για τη μετακίνηση ενός φορτίου q3 = -3μC από το σημείο Μ στο άπειρο.

δ) Τη δυναμική ενέργεια που θα αποκτήσει το φορτίο q3 = -3μC, όταν τοποθετηθεί στο σημείο Μ. Τι εκφράζει το πρόσημό της;

ε) Την κινητική ενέργεια με την οποία φτάνει το q3 στο άπειρο, αν αφεθεί ελεύθερο στο σημείο Μ. Τι παρατηρείτε;

Δίνεται: k = 9·109 Ν·m2/C2

Η συνέχεια ΕΔΩ