Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

Από το μπαλκόνι μιας ψηλής πολυκατοικίας σε ύψος από το έδαφος Η=45m, ο Αντώνης αφήνει να πέσει μια μικρή πέτρα. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα, ενώ g=10m/s2.
i) Πάρτε ένα κατακόρυφο άξονα yy΄ και θέσετε y=0 στην αρχική θέση της πέτρας. Θετική κατεύθυνση βολεύει να πάρετε αυτήν προς τα …………. (κάτω, πάνω)
ii) Η κίνηση της πέτρας είναι ……………………………… με επιτάχυνση α=…………..
iii) Με βάση τις προηγούμενες συμβάσεις για την ταχύτητα και τη θέση της πέτρας, ισχύουν οι εξισώσεις:
υ= ………………. Και y= ………………………….

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.