Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΣΤΡΟΦΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται δύο στερεά να κινούνται σε κυκλική τροχιά κέντρου Ο και ακτίνας R. Παρατηρώντας την κίνηση των σωμάτων, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
  1. Στο σχήμα (α) το στερεό εκτελεί περιστροφική κίνηση.
  2. Στο σχήμα (α) το στερεό εκτελεί μεταφορική κυκλική κίνηση.
  3. Στο σχήμα (β) το στερεό εκτελεί περιστροφική κίνηση.
  4. Στο σχήμα (β) το στερεό εκτελεί περιστροφική κίνηση.
.