Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

.

Ο κυλινδρικός αγωγός του σχήματος στενεύει στην περιοχή Β, ενώ στις περιοχές Α και Γ έχει την ίδια διατομή. Η ρευματική ταχύτητα των ελευθέρων ηλεκτρονίων του έχει φορά από το Α προς το Γ.

i) Η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι
α. από το Α προς το Γ. ............ β. από το Γ προς το Α.
ii) Για την ένταση του ρεύματος ισχύει
α. ΙΑ = ΙΒ = ΙΓ ............β. ΙΑ > ΙΒ > ΙΓ
γ. ΙΑ < ΙΒ < Ι Γ δ. ΙΑ = ΙΓ < ΙΒ

.
Απάντηση: