Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

Ελεύθερη πτώση-Κατακόρυφη βολή. Ένα test.

1) Από το έδαφος εκτοξεύεται κατακόρυφα ένα σώμα με αρχική ταχύτητα υ0=20m/s. Πάρτε έναν κατακόρυφο άξονα yy΄, θέστε το μηδέν στο έδαφος και θετική φορά προς τα πάνω.
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2, ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.
i) Για την κίνηση του σώματος ισχύουν οι εξισώσεις:
υ= …………………… και y= ……………………………….
ii) Να βρεθεί η ταχύτητα και η θέση του σώματος τις χρονικές στιγμές:
α) t1=1s και β) t2=3s
iii) Μετά πόσο χρόνο και με ποια ταχύτητα επιστρέφει στο έδαφος;
iv) Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το σώμα σε τρεις θέσεις. Η Α θέση κατά την άνοδο, η Β όταν το σώμα βρίσκεται στο μέγιστο ύψος, ενώ στη θέση Γ, το σώμα κατεβαίνει. Και στις τρεις αυτές θέσει να σχεδιάστε την επιτάχυνση και την ταχύτητα του σώματος.
Μονάδες 10+40+20+30=100

2) Από το μπαλκόνι μιας πολυκατοικίας εκτοξεύεται για t=0, κατακόρυφα προς τα πάνω ένα σώμα με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s. Πάρτε έναν κατακόρυφο άξονα yy΄, θέστε το μηδέν στο σημείο εκτόξευσης και θετική φορά προς τα πάνω.
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2, ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.
i) Για την κίνηση του σώματος ισχύουν οι εξισώσεις:
υ= …………………… και y= ……………………………….
ii) Να βρεθεί σε πόσο χρόνο το σώμα θα σταματήσει να κινείται προς τα πάνω και το μέγιστο ύψος από το σημείο εκτόξευσης, στο οποίο θα φτάσει.
iii) Αν το σώμα φτάνει στο έδαφος τη χρονική στιγμή t1=3s, να βρεθούν:
α) Η ταχύτητα με την οποία το σώμα φτάνει στο έδαφος.
β) Το ύψος από το έδαφος του μπαλκονιού από το οποίο έγινε η εκτόξευση;
Μονάδες 10+40+20+30=100