Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΚΑΙ 1ος ΚΑΝΟΝΑΣ KIRCHHOFF


image0015.png
Στο τμή­μα του κυ­κλώ­μα­τος που φαί­νε­ται στο σχή­μα δί­νο­νται R2=20Ω, R3=15Ω. Το ρεύ­μα που διαρ­ρέ­ει την R2 εί­ναι 0,3Α, ε­νώ το α­μπε­ρό­με­τρο δεί­χνει 0,8Α.
Ποι­α η R1;