Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΤΡΙΒΕΣ

Τριβές. Ένα φύλλο εργασίας.

Στα παρακάτω σχήματα δίνεται ένα σώμα βάρους 10Ν σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο. Στα δυο πρώτα σχήματα το σώμα παραμένει ακίνητο, στο (γ) είναι έτοιμο να κινηθεί, ενώ στο (δ) το σώμα κινείται προς τα δεξιά.
i) Σχεδιάστε στο σχήμα τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα σε κάθε περίπτωση.
ii) Η τριβή είναι στατική στις περιπτώσεις ………………….. οριακή στ ………………… και τριβή ολίσθησης στ …………………
iii) Το μέτρο της τριβής για τις καταστάσεις (α), (β) και (γ) είναι Τα=…… Τβ=…….. και ΤΓ= …………
iv) Το μέτρο της τριβής στο σχήμα (δ) είναι:
α) μικρότερο από 7Ν, β) ίσο με 7Ν, γ) μεγαλύτερο από 7Ν.

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας με κλικ εδώ.