Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ

Ταχύτητα και συνισταμένη δύναμη.
Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και στο σχήμα δίνεται το διάγραμμα της ταχύτητάς του σε συνάρτηση με το χρόνο.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.
  1. Από 0-2s η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα αυξάνεται.
  2. Από 2s-4s η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα έχει κατεύθυνση προς τα αριστερά.
  3. Η συνισταμένη δύναμη έχει μικρότερο μέτρο τη στιγμή t1=1s παρά τη στιγμή t2=3s.
.