Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

ΤΕΣΤ ΣΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Κίνηση στο επίπεδο. Ένα test.


Ένα σώμα Σ μάζας 10kg ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Κάποια στιγμή t=0, ένας άνθρωπος του ασκεί μέσω νήματος μια δύναμη μέτρου F=10Ν, όπως στο σχήμα, όπου για τη γωνία θ δίνονται ημθ= 0,6 και συνθ= 0,8 ενώ g=10m/s2.
i) Αναλύστε το δύναμη F, σχεδιάζοντας τις συνιστώσες της πάνω στους άξονες x καιy. Βρείτε τα μέτρα των δύο συνιστωσών.
Μονάδες 4
ii) Να υπολογίστε την δύναμη που ασκεί το επίπεδο στο σώμα Σ καθώς και την επιτάχυνση του σώματος.
Μονάδες 6
iii) Να συμπληρώστε τα παρακάτω κενά:
Η αντίδραση της δύναμης F που ασκεί ο άνθρωπος στο σώμα Σ, μέσω του νήματος, ασκείται στ…….………………. και έχει μέτρο ……….. Ν.
Η αντίδραση της δύναμης
Ν ασκείται στ……………………. Έχει μέτρο …….. Ν και έχει φορά προς τα …………………
Μονάδες 2
iv) Τη χρονική στιγμή t1=5s, ο άνθρωπος παύει να τραβάει το σώμα.
α) Βρείτε την ταχύτητα του σώματος τη στιγμή αυτή
β) Υπολογίστε την απόσταση του σώματος από την αρχική του θέση τη χρονική στιγμή t2=8s;
Μονάδες 3+5=8