Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

«Δύο περιστρεφόμενα δυναμόμετρα» Μαρ 11*

Δύο αβαρή δυναμόμετρα είναι συνδεδεμένα με τα σώματα m1 = 1 Kg και m2 = 3 Kg όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα δυναμόμετρα περιστρέφονται οριζόντια χωρίς τριβές γύρω από το σταθερό κατακόρυφο άξονα που περνά από το σημείο Κ, με αποτέλεσμα το σώμα m1 να εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας R1 = 4 m και το m2 ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας R2 = 2 m. Αν η περίοδος περιστροφής του συστήματος είναι T = π(3,14) s, πόση είναι η ένδειξη του κάθε δυναμόμετρου;