Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

ΤΡΟΧΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ

Ένας τροχός ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο Α σε απόσταση x1=2m από ένα δεύτερο μη λείο επίπεδο Β. Σε μια στιγμή, που θεωρούμε t=0, ασκούμε στο κέντρο του τροχού μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=10Ν. Τη χρονική στιγμή t1=2s ο τροχός περνά στο Β επίπεδο ενώ τη στιγμή t2=3s έχει διανύσει απόσταση x2=2,1m στο επίπεδο αυτό.
i) Να βρεθεί η μάζα του τροχού.
ii) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σημείου επαφής του τροχού με το έδαφος τις χρονικές στιγμές t1 και t2.
Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι ίση με Ι= ½ ΜR2, ενώ η τριβή που δέχεται στο Β επίπεδο έχει σταθερό μέτρο.
Απάντηση: