Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

Τη δυνατότητα να αλλάξουν την επιλογή σπουδών τους ακόμη και μετά την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση θα έχουν οι φοιτητές, για πρώτη φορά από το νέο ακαδημαϊκό έτος γράφει η Ημερησία. Σύμφωνα με τροπολογία που θα ενταχθεί στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ, οι σχολές θα μπορούν να εφαρμόσουν κοινό πρόγραμμα σπουδών στο πρώτο έτος των τμημάτων τους. Έτσι, οι φοιτητές θα συνεχίσουν να εισάγονται κατευθείαν στο τμήμα, αλλά θα μπορούν μετά το πρώτο έτος να μετακινηθούν σε διαφορετικό τμήμα της ίδιας σχολής.
Όπως προέκυψε από τη χθεσινή συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ο φοιτητής που θα επιδιώξει τη μετακίνησή του -π.χ. από το τμήμα Μαθηματικών στο τμήμα Φυσικής- δεν θα χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Αρκεί να το επιτρέπει η σχολή, να υπάρχει κενή θέση και τα μόρια που συγκέντρωσε στις πανελλαδικές εξετάσεις να αρκούν για την εισαγωγή στο νέο τμήμα.
Σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η κινητικότητα των φοιτητών, το υπουργείο Παιδείας σκοπεύει, επίσης, να καθιερώσει «εσωτερικό πρόγραμμα Erasmus», καθώς θα επιτρέπεται η μετακίνηση των φοιτητών όχι μόνο σε ιδρύματα του εξωτερικού, αλλά και σε ομοειδή τμήματα άλλων πανεπιστημίων της χώρας. Για παράδειγμα, ένα φοιτητής από τη Νομική Αθήνας θα μπορεί να μετακινηθεί στην αντίστοιχη σχολή της Θράκης για να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο σπουδών, με την αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Μηναίο επίδομα σε μαθητές για τη μεταφορά τους –ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Aπό 85 μέχρι και 200 ευρώ περίπου το μήνα θα επιδοτούνται από την έναρξη της νέα σχολικής χρονιάς οι μαθητές των Δημοτικών , Γυμνασίων και Λυκείων , με απόφαση του υπ. Παιδείας την οποία κατ αποκλειστικότητα δημοσιεύει το esos.gr, όταν η μεταφορά τους είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη και (οι μαθητές):

α) έχουν εγκατασταθεί στην έδρα του σχολείου τους.

β) μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών ή των νομίμων επιτρόπων τους

Στις δύο αυτές περιπτώσεις χορηγείται μηνιαίο επίδομα ως ακολούθως:

i. στους μαθητές της πρώτης (α) περίπτωσης μηνιαίο επίδομα 85 €

ii. στους μαθητές της δεύτερης (β) περίπτωσης μηνιαίο επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με χιλιομετρικό κόστος ίσο με 0.35 €/χιλιόμετρο και για τις μέρες λειτουργίας του σχολείου ανά μήνα όπως θα πιστοποιείται από το διευθυντή του σχολείου και μέχρι 1500 € ανά μαθητή, εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑ, για κάθε σχολικό έτος.

Το ποσό της πρώτης (α) περίπτωσης δύναται να αναπροσαρμόζεται στους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημο τικού Συμβουλίου και πάντα μέσα στο πλαίσιο των πιστώσεων που κατανέμονται και διατίθενται στον προϋπολογισμό του δήμου για τη μεταφορά των μαθητών.

Τα μηνιαία επιδόματα χορηγούνται από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο και καταβάλλονται από τον οικείο δήμο σε τρεις (3) δόσεις στις 31 Δεκεμβρίου, 31 Μαρτίου και 30 Ιουνίου του τρέχοντος σχολικού έτους σ’ εκείνους που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών ή στους κατά νόμο επιτρόπους αυτών ή στους ίδιους τους μαθητές αν αυτοί έχουν ενηλικιωθεί και εφόσον οι επιδοτούμενοι φοιτούν στο σχολείο που είναι υποχρεωμένοι όπως βεβαιώνεται από το διευθυντή.

α. Σε περίπτωση όπου μαθητές μέλη της ίδιας οικογένειας εγκαθίστανται στην έδρα του σχολείου τους, το μηνιαίο επίδομα της ανωτέρω (1.α) περίπτωσης καταβάλλεται για κάθε μαθητή χωριστά.

β. Σε περίπτωση όπου μαθητές, μέλη της ίδιας οικογένειας, που φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα ή σε σχολικές μονάδες με κοινή έδρα, μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων ή των νομίμων επιτρόπων τους, το μηνιαίο επίδομα των ανωτέρω (1.β) περιπτώσεων καταβάλλεται μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφερομένων μαθητών μελών της ιδίας οικογένειας.

Στο καταβαλλόμενο μηνιαίο επίδομα της περίπτωσης 1.α περιλαμβάνεται και το κόστος τυχόν μετακίνησής τους στον τόπο διαμονής τους.

Αρμόδια όργανα

Ως αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών είναι τα εξής:

1. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας:

α. βεβαιώνει τον υπολογισμό της απόστασης. Κατά τον υπολογισμό της λαμβάνει υπόψη τη συντομότερη ενδεδειγμένη οδική απόσταση του τόπου κατοικίας των μαθητών από την είσοδο της σχοικής μονάδας στην οποία μεταφέρονται.

β. διαβιβάζει σε τυποποιημένο έντυπο στο δήμο κατάσταση των μεταφερόμενων μαθητών στην οποία περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίας του και η απόσταση από τη σχολική μονάδα σε χιλιόμετρα με προσέγγιση, τουλάχιστον, πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Για τον υπολογισμό της απόστασης ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί να ζητά τη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου δήμου η οποία, εφόσον ζητηθεί, είναι υποχρεωμένη να την παράσχει. Η πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του μαθητή, για τον υπολογισμό της απόστασης, γίνεται με προσκόμιση λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου όταν είναι ενήλικος.

γ. βεβαιώνει τον αριθμό των διατεθέντων ειδικών μαθητικών δελτίων (ΕΜΔ)

δ. βεβαιώνει την πραγματοποίηση της καθημερινής μεταφοράς μαθητών

Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς

1. Οι δήμοι υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από την έδρα του σχολείου τους σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:

α) 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

β) 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων

γ) 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές φοιτούν στο πλησιέστερο σχολείο της αντίστοιχης κατηγορίας (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, κ.τ.λ.)

2. Η μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται και παρουσία συνοδού υπαλλήλου τουμεταφορέα ή του οικείου δήμου όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον οικείο δήμο.

3. Η μεταφορά μαθητών, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, πραγματοποιείται με δημοτική ή δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Α του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον η συνολική απόσταση που περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών από τη στάση επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης από τη σχολική μονάδα δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει η παράγραφος (1) του παρόντος άρθρου.

4. Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑ από τον τόπο διαμονής τους (κατοικία−οικοτροφείο), ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα πραγματοποιείται χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Γ του άρθρου 2 ή στην παρ. Β του ιδίου άρθρου εφόσον ο δήμος στον οποίο έχει έδρα το σχολείο διαθέτει κατάλληλα μεταφορικά μέσα.

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:Η εξεταστέα − διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για το σχολικό έτος 2011−2012

Υπογράφηκαν από την υπουργό Α. Διαμαντοπούλου οι αποφάσεις που καθορίζουν την εξεταστέα − διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2011−2012 , και δημοσεύθηκαν στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

1.ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ-ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

2.ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ-ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΞΚΕΙΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ